ŽEĐ ZA DUŠAMA

 Svrha i cilj cjelokupnog poslanja i djelovanja Misionara Milosrđa je slava Božja i spasenje duša.

Isus je došao na svijet da ga spasi. Kažem vam: tako će na nebu biti veća radost, zbog jednog obraćenoga grešnika nego li zbog devedeset i devet pravednika, kojima ne treba obraćenje..(Lk 15,7).  Kad su se učenici vratili sa svojeg misijskog putovanja sretni što su mogli ozdravljati i što su im se zli duhovi pokoravali  Isus ih ispravlja: nemojte se radovati zbog toga već se radujte što su vam imena zapisana na nebesima. 

U svojim prispodobama Isus uvijek poučava i poziva na vječni život, život poslije smrti. Skupljajte sebi blago na nebu gdje ga ni moljac ni rđa ne mogu uništiti… (usp. Mt 6,19-21).

Isus govori o paklu kao mjestu plača, škrgutanja zuba, ognju, patnji, nepovratnoj propasti… (usp. Mt 13,49-50).

Od žene samarijanke, poznate grešnice traži da mu dade piti… (Iv 4,7). Na križu kaže : ŽEDAN SAM! (Iv 19,28).

Crkva je tumačila ove njegove riječi da je žedan duša. Sveci u svojim mističnim viđenjima i objavama primali su poruke od Isusa o njegovoj žeđi za dušama. Sv. Katarina Sienska i mnogi drugi sveti ljudi imali su milost vidjeti koliko se duša spašava, a koliko se gubi u vječnim mukama.

Misionari Milosrđa utažuju Isusovu žeđ za dušama. Pristupajući svakoj osobi, u njoj gledamo dušu za kojom Isus žeđa.  Stavljamo se u službu svakom čovjeku radeći ono što je u tim okolnostima moguće. Jedan ljubazan pogled sa osmijehom i pozdravom  je otvaranje vrata do duše te osobe.

Potrebna je stalna spojenost sa Duhom Svetim koji prebiva u svetištu naših duša da nas on vodi i poučava što ćemo reći i učiniti da privučemo duše Isusu na Zdenac, da ih On spasi ovdje na zemlji i za vječnost.

Obnova pameti,  vodi obnovi srca i ponašanja. Imati na umu što je volja Božja, a to je spasenje duša, čineći duhovna i tjelesna djela milosrđa u svim okolnostima, na svim mjestima, sa svim ljudima i  stvorovima i sve vrijeme.

Spasenje  duša je naše posvećenje i smisao života. Zaljubimo se u svaku dušu, ljubavlju probodenog Srca Isusova i Marijina. Koplje boli koje je probolo Presveta Srca, probada srca svih Misionara Milosrđa za dušama.

 

ROZA MISTIKA

Zdenčani  započinju  dan posvetnom molitvom Rozi Mistici. U prvoj rečenici su veličanstveni nazivi koji otkrivaju Marijinu veličinu, ljepotu i važnost  u Božjim očima i za čovječanstvo. Izgovarajući  ime; Ružo otajstvena, klanjamo se neshvatljivoj i neizrecivoj tajni  i ljepoti koju je Bog ostvario po Djevici iz Nazareta. Ona je po svojem bezgrešnom začeću i  predanju Bogu, mirisava nebeska Ruža. Otajstvena je jer je neshvatljiva ljudskom razumu.                                                                                                          

  Noseći  Isusa, Riječ Božju po kojoj je sve stvoreno,   postala je Kraljicom svemira. Uznesenjem  na nebo Presveto Trojstvo je okrunilo za Kraljicu neba i zemlje. Uzvišena je iznad svih korova anđeoski i svih stvorenja zemaljskih.                                                                                                                                      

Majka je svega ljudskog roda. Isus na križu rađa novo čovječanstvo govoreći Mariji: „Ženo evo ti sina i sine evo ti Majke.“ (Iv19,26).  Novi odnos sa Bogorodicom,  direktna  povezanost i njena uloga za ljudski rod. Ona je nova Eva koja rađa za život vječni.                                                                                                                

Učenik Isusov postaje sinom i učenikom  Marijinim. Isus ovim riječima  predaje, povjerava i obavezuje svoju Majku da se u svemu zauzima za njegove sljedbenike. Da ih ljubi, poučava, prati, zagovara.

Misionari Milosrđa izgovarajući riječi posvete,  duboko u sebi proživljavaju osjećaje i namjere Isusovih riječi na križu. Osjećajem  strahopoštovanja i vjere u Marijinu prisutnost  izgovaramo s velikom pobožnosti i predanjem, sve, zazive koje imamo u molitvi.

U Duhu Svetome pod okriljem nebeske Majke povezujemo se sa svim sudionicima Pokreta. Dok na jednom kraju svijeta jedni Zdenčani mole, na drugom kraju svijeta spavaju ili završavaju svoj radni dan. Posvetna molitva se neprekinuto prikazuje na oltarima srdaca svih molitelja.

 

POSVETNA  MOLITVA  ZDENCA  RUŽI  OTAJSTVENOJ

      (ROZA   MISTICA)

Marijo, Ružo Otajstvena, Kraljice svemira, Majko roda ljudskoga!

Posvećujemo ti naš Zdenac  i Pokret Misionara Milosrđa širom svijeta.

Predajemo ti našu djecu, mlade  i sve osobe kojima nas tvoj Sin šalje.

Tebi Ružo Otajstvena posvećujemo svoje živote, zajedničko poslanje  spašavanja duša, čineći duhovna i tjelesna djela milosrđa.

Ponizna Djevice,  Majko milosrđa, uzmi u svoje ruke i  svoje srce naše poslanje  i širi ga po cijelom svijetu. Mi ćemo širiti tvoju pobožnost.

Uči nas Majko prihvaćati Evanđelje srcem i živjeti ga u vjeri, ufanju i ljubavi,

da u svemu budemo na slavu Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen!