Četvrtak, 29.10.2020. 10:39

Svetkovina Svih svetih

Prvo čitanje:

Otk 7, 2-4.9-14

Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.

Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:

»Spasenje Bogu našemu

koji sjedi na prijestolju

i Jaganjcu!«

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:

»Amen! Blagoslov i slava,

i mudrost, i zahvalnica,

i čast i moć i snaga

Bogu našemu

u vijeke vjekova. Amen.«

I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-6

Pripjev:

Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

 

 

Drugo čitanje:

1Iv 3, 1-3

Vidjet ćemo ga kao što jest.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Predragi! Gledajte

koliku nam je ljubav darovao Otac:

djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A zato nas svijet ne poznaje

što ne poznaje njega.

Ljubljeni, sad smo djeca Božja

i još se ne očitova što ćemo biti.

Znamo:

kad se očituje, bit ćemo njemu slični

jer vidjet ćemo ga kao što jest.

I tko god ima tu nadu u njemu,

čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

Mt 5, 1-12a

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

 

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«

Riječ Gospodnja.

 

Za duhovnu izgradnju Zdenčana

Danas jednom svetkovinom slavimo sve one koji su svoj život temeljili na tom uvjerenju. Nazivamo ih svetima, ne zato što bi bili bezgrešni, nego zato što su svoje živote posvetili Onomu koji je jedini svet. Današnja svetkovina uključuje sve one koji nikada nisu kanonizirani  ali su u skrovitosti svoga života činili dobro, a njihova dobrota je bila vidljiva najbližima. Budimo zahvalni za njihove živote, za tolike ljude različitih dobi koji nam i danas svjedoče kako živjeti viziju i duh evanđelja Isusa iz Nazareta.

Isus u Govoru na gori, u blaženstvima govori o vječnom svijetlu i vječnom dobru koje se u potpunosti ostvaruje u Kraljevstvu nebeskom. Blaženstva su Isusov manifest po kojima trebaju živjeti oni koji u njega vjeruju, oni koji se nazivaju njegovima. Počnimo ih živjeti sada i ovdje, u ovom zemaljskom životu, bez obzira na sva ograničenja.

Živimo u vjeri koja se nada.

Isus nam jasno govori da njegovu riječ trebamo prihvatiti kao ponizni i plemeniti siromasi koji su otvoreni milosnom daru koji nam on daje. Isplati se biti vjeran, jer plod vjernosti je radost koja se doživljava u neprolaznoj ljubavi.

Milosrdni će zadobiti milosrđe. Praštanje je Božja karakteristika i najsličniji smo Bogu kada praštamo. Onaj tko se kaje i traži oprost kao i onaj tko oprašta svomu bližnjemu, bez obzira kakav bio odgovor s druge strane, sudjeluje u Božjoj svemoći i uživa zajedništvo s milosrdnim Bogom. Ponekad se čini da se milosrđe protivi pravdi. Ali nije tako!

Oni koji su čisti srcem Boga će gledati. Gledajmo u svakom čovjeku sliku Božju. Tako čisto srce koje je sposobno prepoznati dobro u svakom čovjeku, otvara oči za promatranje samoga Boga.

Iz blaženstava možemo iščitati da na kraju pobjeđuje dobro, a ne zlo; život, a ne smrt.

Molimo za milost da možemo živjeti od takva pogleda na život, koji je bio u središtu Isusova života. Isus iz Nazareta nas hrabri da živimo život blaženstava, jer ih je i sam živio, jer je znao da je život dosljednosti i poštenja, blagoslovljen život.

Tko ustraje do kraja taj će se spasiti!

N. M.